ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
  ชื่อหลัก ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สารคดีเรื่อง หัวใจนักปกครองท้องถิ่น ชุมชนบางพูด
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เพื่อกระตุ้นการทำงานผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นจิตอาสาไม่มุ่งหวังประโยชน์ 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนในสังคม มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตเมื่อประสบปัญหา
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชุมชนบางพูด ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

กลับ