ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล นันทวิช เหล่าวิชยา และ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
  ชื่อหลัก นันทวิช เหล่าวิชยา
  ชื่อร่วม สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
ชื่อผลงาน งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อการปรับตัวของผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กลับ