ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ณัฐา ฉางชูโต
  ชื่อหลัก ณัฐา ฉางชูโต
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากร้านชาโฮ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนการตลาด แผนการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าร้านชาโฮ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท เฮลธี่ โฮ จำกัด

กลับ