ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รสชงพร โกมลเสวิน
  ชื่อหลัก รสชงพร โกมลเสวิน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Thai PBS
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)

กลับ