ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รสชงพร โกมลเสวิน
  ชื่อหลัก รสชงพร โกมลเสวิน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจ 4 กระบวนงาน การให้บริการ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ การให้บริการ 4 กระบวนงาน
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กรมประชาสัมพันธ์

กลับ