ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์
  ชื่อหลัก วนิดา แสงสารพันธ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดตะวันเรือง อ.คลองสี่ จ.ปทุมธานี

กลับ