ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ. ภัทริน หลักทอง
  ชื่อหลัก ภัทริน หลักทอง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างความปรองดองในชาติ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ