ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ปีย์ ชื่นชูผล
  ชื่อหลัก ปีย์ ชื่นชูผล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Idea แลกล้าน ปีที่ 2
ระดับการเผยแพร่ สถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ