ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช
  ชื่อหลัก อัมพรสักก์ อังคทะวานิช
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Sign-Deck: สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชสำหรับเด็กประถมปีที่ 4 (ทีม Bunny)
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Idea แลกล้าน ปีที่ 2
ระดับการเผยแพร่ สถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ