ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช
  ชื่อหลัก อัมพรสักก์ อังคทะวานิช
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การออกแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนระบบฮาร์ดแวร์ที่สามารถจับสัมผัสได้ (ทีม NARVAR Planet)
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ปีที่ 7
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ