ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
  ชื่อหลัก ธิดารัตน์ ต่อสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ECG Analysis on Mobile Phone
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ รางวัล Samart Innovation Award 2011
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ