ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ. อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
  ชื่อหลัก อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงของประเทศ: ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ