ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐมิติ
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.ธานี พุทธวิถี
  ชื่อหลัก ธานี พุทธวิถี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลกระทบจากภาคการเงินต่อดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการ 2017 National Conference on Business Administration 20-21 กรกฎาคม 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ