ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.สมยศวัฒนากมลชัย
  ชื่อหลัก สมยศ วัฒนากมลชัย
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2559ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ