ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.สมยศวัฒนากมลชัย
  ชื่อหลัก สมยศ วัฒนากมลชัย
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 8-9 ธันวาคม 2559 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ