ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล Mr. Lim Lee Kian
  ชื่อหลัก Lim LeeKian
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Performance Expectation in Low Cost Airline Industry
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 1st National HR Academic Conference 2017. Centara Grand at Central Ladproa, Bangkok, Thailand. July 14-16, 2017
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ