ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ชัยพร ภูทัตโต ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์
  ชื่อหลัก ชัยพร ภูทัตโต
  ชื่อร่วม ชุติมา เกศดายุรัตน์
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา ขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ (Okusuno)
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่16-17 ธันวาคม 2559 หน้า 485-496
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ