ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา
  ชื่อหลัก นฤเทพ สุวรรณธาดา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ