ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
สาขาย่อย กลศาสตร์ประยุกต์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.สุนทรี รัตภาสกร
  ชื่อหลัก สุนทรี รัตภาสกร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Effect of Liquid-Solid Lubricant on Mixed Lubrication in Line Contact
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Advanced Material Research Journal (pp. 778-784, 2012)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ