ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปุณิกา ทวีธนธาตรี และ ทิวา พาร์ค
  ชื่อหลัก ปุณิกา ทวีธนธาตรี
  ชื่อร่วม ทิวา พาร์ค
ชื่อผลงาน การศึกษาพฤติกรรมของเพศที่ต่างกันในการเลือกซื้อสินค้าทำมือโดยช่องทางออนไลน์  
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 36(2), 132-147.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ