ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2558
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อหลัก ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016)
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ