ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม
  ชื่อหลัก ละออ บุญเกษม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Preference Coalition Formation Algorithm for Buyer Coalition
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ