ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม
  ชื่อหลัก ละออ บุญเกษม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Forming Buyer Coalition Scheme with the Connection of a Coalition Leader
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research(VOL 7 / ISSUE 1 / APRIL 2012 / 111-122)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ