ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล รศ.เสาวภา วิชาดี และ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล
  ชื่อหลัก เสาวภา วิชาดี
  ชื่อร่วม วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล
ชื่อผลงาน Cooperative Language Learning: Increasing Opportunities for Learning in Teams
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Journal of College Teaching and Learning Vol. 9, No. 2 (April – June 2012)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ