ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2558
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อหลัก ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อร่วม ศรีนพรัตน์ หิรัญฤทธิ์ (นศ.)
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ หน้า A269- A274
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ