ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล รศ. เสาวภา วิชาดี
  ชื่อหลัก เสาวภา วิชาดี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน วิกิ: เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2554)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ