ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2558
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อหลัก ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อร่วม พัชรินทร์ แสงแก้ว
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล.
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ หน้า A158-A165
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ