ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2558
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อหลัก ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อร่วม จิรัสย์ชา รัตนเพียร
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 3-4 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 550-559
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ