ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ปรัชญา
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.พกุล แองเกอร์
  ชื่อหลัก พกุล แองเกอร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน พุทธทาสภิกขุ: พุทธปรัชญาเมธีไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (26) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 (ISSN 1906 – 2044)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ