ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ
  ชื่อหลัก อัตถสิทธิ์ สุขขำ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ชุมชนมีชีวิตโทส พูเอโบล เมืองโทส
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารเมืองโบราณ 37(1) (มกราคม-มีนาคม) หน้า 27-29.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ