ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ. อรประภัทร์ สุวรรณ์ธาราทิพย์
  ชื่อหลัก อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Factors Affecting Reading Strategy Usage of Bangkok University Students
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 2012 Orlando International Academic Conference Proceedings: ISSN 1539-8757 January 2012
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ