ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ปรัชญา
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ. ดวงดาว กีรติกานนท์
  ชื่อหลัก ดวงดาว กีรติกานนท์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลการเรียนรู้จริยศาสตร์ที่มีต่อผลการเรียนรู้การใช้เหตุผล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาต่างคณะ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 25 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ