ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ. ณภัทร วุฒิวงศา
  ชื่อหลัก ณภัทร วุฒิวงศา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความแตกต่างของคุณภาพการเรียนการสอน คุณค่าของวิชาในการพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติของบัณฑิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมและเพศต่างกัน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 25 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ