ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อหลัก ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน มิติที่หลากหลายในเพลงจีนชื่อ เทียนลู่
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง จีนศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ