ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.มณีเนตร วรชนะนันท์
  ชื่อหลัก มณีเนตร วรชนะนันท์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Assessment of Music Tourism Effect on the Society
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Asia Tourism Forum 2012 (International Conference) ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 8 พฤษภาคม2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ