ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย จิตวิทยา
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  ชื่อหลัก กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความแตกต่างของอัตมโนทัศน์การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกัน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เรื่อง 3 ปีสู่เสรีอาเซียน: เตรียมคนอย่างไรในมิตินักจิตวิทยา 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ