ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย การประเมินผลการศึกษา
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล รศ.วัฒนา สุนทรธัย
  ชื่อหลัก วัฒนา สุนทรธัย
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ทำโจทย์แบบฝึกหัดแตกต่างกันสองชนิด
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ