ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2557
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล จารุนาถ ชัชวาลรัตน์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
  ชื่อหลัก จารุนาถ ชัชวาลรัตน์
  ชื่อร่วม กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
ชื่อผลงาน แผนธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม: ร้านตัดชุด JK Uniform
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 8 พ.ค.58
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ