ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย หัวข้อทางด้านสังคม
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม
  ชื่อหลัก ปราณี สวัสดิ์สรรพ์
  ชื่อร่วม มยุรี เสือคำราม
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแออัดด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 29-30 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ