ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สิรินธร จียาศักดิ์
  ชื่อหลัก สิรินธร จียาศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้แบบจำลอง Addie Model
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ