ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย หัวข้อทางด้านสังคม
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุลและ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
  ชื่อหลัก ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล
  ชื่อร่วม พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับภูมิคุ้มกันตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ