ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นฤมล ธนการพาณิช
  ชื่อหลัก นฤมล ธนการพาณิช
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการราชพฤกษ์วิชาการ ประจำปี 2555 วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ