ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์
  ชื่อหลัก สุชาติ เจริญนิตย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความรู้ความสามารถและทักษะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ