ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์
ปีการศึกษา 2556
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อหลัก ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน PIJ Braille Printer
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด

กลับ