ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย ประชากรศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
  ชื่อหลัก ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ