ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อหลัก วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนม.ค.-เม.ย. 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ