ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐมิติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อหลัก กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Relationships between Demographic Factors and Water Quality: A Case Study Using Thailand Panel Data
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceeding of Planet Under Pressure 2012 วันที่ 26-29 มีนาคม 2555 จัดโดย IHDP , WCRP, IGBP
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ