ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐมิติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อหลัก กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Health Status, Income, Inequality and Government Effectiveness
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceeding of International Conference on Advancement of Development Administration ICADA 2011 วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 จัดโดย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ