ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์
ปีการศึกษา 2556
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อหลัก ปิยะ วราบุญทวีสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน MomoMeค้นหาลักษณะสุนัขตามราศีด้วยเทคโนโลยีคัดเลือกเสมือนจริงและส่งข้อมูลด้วย NFC
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC2014) (รางวัลผลงานดี)
ระดับการเผยแพร่ ระดับจังหวัด
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ