ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
  ชื่อหลัก ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การจัดการโครงการประชาสัมพันธ?ของหน?วยงานราชการและองค?กรไม?แสวงหาผลกําไร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 61-72). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ